Adatkezelési Tájékoztató

Preambulum és a szabályzat hatálya

Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot a DESIGN-GLASS Üvegipari Korlátolt Felelősségű Társaságnál (a továbbiakban: Társaság, 5900 Orosháza, Könd utca 7., cég nyilv. szám: 04 09 015710) 2018. 08. 10-től alkalmazzák. A szabályzat tartalmáért felelős személy Dénes Zsolt ügyvezető.

Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.

A szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a Társaság tisztségviselőire, alkalmazottaira, illetve a Társaság által tartósan megbízott személyekre.

Dátum: Budapest, 2018. augusztus 10.

Általános rész

Jelen szabályzat célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a Társaság egyéb belső szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését.

A Társaság tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a Társaság alkalmazottai és megbízottjai képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni.

Fogalmak

Az adatkezelés irányelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

A Társaság adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben az alkalmazott tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A személyes adatok kezelésének általános szabályai

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez.

Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy az internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vagy olyan nyilatkozatot, illetve cselekedet tesz, amely az adott összefüggésben az érintett személy hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez egyértelműen jelzi.

A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell tenni.

Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

Ha az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül sor, vagy ha az közérdekű feladat végrehajtásához, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, az adatkezelésnek az uniós jogban vagy valamely tagállam jogában foglalt jogalappal kell rendelkeznie.

Az adatkezelést jogszerűnek kell tekinteni akkor, amikor az az érintett életének vagy más fent említett természetes személy érdekeinek védelmében történik. Más természetes személy létfontosságú érdekeire hivatkozással személyes adatkezelésre elvben csak akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó adatkezelés egyéb jogalapon nem végezhető.

A személyes adatkezelés néhány típusa szolgálhat egyszerre fontos közérdeket és az érintett létfontosságú érdekeit is, például olyan esetben, ha az érintett személy élete veszélyben van, vagy egészségének megóvása miatt az adatkezelés szükséges.

Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető.

A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

Az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül a közhatalmi szervek, számítástechnikai vészhelyzetekre reagáló egység, hálózatbiztonsági incidenskezelő egységek, elektronikus hírközlési hálózatok üzemeltetői és szolgáltatások nyújtói, valamint biztonságtechnológiai szolgáltatók által végrehajtott olyan mértékű személyes adatkezelés, amely a hálózati és informatikai biztonság garantálásához feltétlenül szükséges és arányos.

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését.

A személyes adatok hatóságok általi, hivatalosan elismert vallási szervezetek alkotmányjogban vagy nemzetközi közjogban megállapított céljainak elérése érdekében történő kezelése közérdeken alapulónak minősül.

Az érintett személy hozzájárulása, feltételek

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos, kivéve, ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok kezelésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv adatkezelésében történik.

Azonosítást nem igénylő adatkezelés

Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő nem köteles kiegészítő információkat megőrizni.

Ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja.

Az érintett személy tájékoztatása, jogai

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.

Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, valamint hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel jár. Ezeket az információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy az érintett a tervezett adatkezelésről jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában általános tájékoztatást kapjon.

Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az érintett részére megadni, illetve ha az adatokat nem az érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, ésszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani.

Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. Minden érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy megismerje különösen a személyes adatok kezelésének céljait, továbbá ha lehetséges, azt, hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra vonatkozik,

Az érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség, vagy ha az érintettek visszavonták az adatok kezeléséhez adott hozzájárulásukat.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

A személyes adatok felülvizsgálata

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.

A Társaság vezetője által megállapított rendszeres felülvizsgálati határidő: 1 év.

A Társaság, mint adatkezelő feladatai

Az adatkezelő a jogszerű adatkezelés érdekében megfelelő belső adatvédelmi szabályokat alkalmaz. Ez a szabályozás kiterjed az adatkezelő hatáskörére és felelősségére.

Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre, valamint hogy képes legyen igazolni azt, hogy az adatkezelési tevékenységek a hatályos jogszabályoknak megfelelnek.

Ezt a szabályozást az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak, valamint a természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázatnak a figyelembevételével kell meghozni.

Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. E szabályzat alapján az egyéb belső szabályzatokat felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megfelelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről. Minden adatkezelő és adatfeldolgozó köteles a felügyeleti hatósággal együttműködni és ezeket a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a Társaság milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A helyesbítéshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A törléshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A zároláshoz, korlátozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A tiltakozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési, jogorvoslati ügyekben az alábbi hatósághoz lehet fordulni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL https://naih.hu

koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A Társaság feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében

 

Speciális szabályok (különös rész)

A Társaság kijelenti, hogy a hatályos törvények által előírt mértékig időben tájékoztatja a munkatársait és más érintett személyeket a személyes adatok Design-Glass Kft. által való feldolgozását illetően (valamint, ha ezt törvény írja elő, megszerzi ezen személyek beleegyezését). A Társaság nem továbbítja más országba a tárolt adatokat.

A Design-Glass Kft. a vele szerződéses kapcsolatban álló személytől kapott, a köztük lévő szerződés keretein belül nyújtott szolgáltatások részeként biztosított személyes adatokat csak olyan mértékben használja fel, ahogyan az feltétlenül szükséges a szolgáltatás elvégzéséhez, illetve olyan mértékben, ahogyan a Felek írásban megállapodtak a hatályos törvényekkel összhangban; a személyes adatok minden más jellegű felhasználása csak akkor lehetséges, ha a vele szerződéses kapcsolatban álló személy ebbe kifejezetten beleegyezett.

A Társaság honlapja

A Társaság a www.dekoruveg.hu honlapot működteti.

A honlap a felhasználókról és a regisztrálókról semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt, ugyanakkor a felhasználó és a regisztráló jelen szabályzatban is kifejezetten elfogadja, hogy a felhasználók, illetve a regisztrálók igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a felhasználó, illetve regisztráló számítógépén kis adatcsomagot, ún. süti(ke)t (cookie) helyezhet el. Ezek:

A honlap használata során személyes adatok is érintettek. Ezek védelme érdekében az Társaság az adatvédelemre és üzenetküldésre vonatkozó irányelveket dolgozott ki (a továbbiakban: Irányelvek), melyek leírják azon szolgáltatások igénybe vételének feltételeit,

amelyeket az Társaság nyújt a honlapon keresztül. A honlap használatával a Társaság termékei és szolgáltatásai iránt érdeklődő személy (a továbbiakban: Érdeklődő) elfogadja a következő Irányelveket:

Jelen Irányelvek az Érdeklődő és az Társaság között létrejött szerződéses kapcsolat (a továbbiakban: Szerződés) szerves részét képezik, és azzal együtt értelmezendők.

A Társaság a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi. Az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezelik a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, valamint a szükségesre korlátozódik. A kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek; a Társaság minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

Az adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére tudományos kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor.

A Társaság az adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

A személyes adatok kezelése a szolgáltatás igénybe vételének lehetőségét biztosítja a jelentkező személyek azonosítása és értesítése vonatkozásában, az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az adatok önkéntes rendelkezésre bocsátása. A személyes adatok tárolásának időtartama 5 év.

Az Érdeklődő kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érdeklődő az adatkezeléshez történt hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az Érdeklődőnek joga van a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtani.

A Társaság tájékoztatja az Érdeklődőt, hogy a honlapon kapott szolgáltatások igénybe vételének feltétele a személyes adatok megadása, önkéntes alapon. Ennek elmaradása esetén az adott szolgáltatás nem nyújtható.

Az Érdeklődő jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Társaság pedig köteles arra, hogy az Érdeklődőre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

A Társaság a személyes adatkérés esetén a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával jár el, minden esetben pontosan megadja az adatkérés célját, és a kapott adatokat csakis azon célból használja fel.

A Társaság vállalja a felelősséget a feldolgozott adatok kezeléséért és biztonságáért. Az adatkezelő a Társaság (ez azt jelenti, hogy ő határozza meg az adatfeldolgozás céljait és módját) minden személyes adat feldolgozása vonatkozásában.

Az Érdeklődők adatait a Társaság vagy közvetlen megbízottja – mint Adatkezelő – tárolhatja, és azokat statisztikai célokra összesítve szabadon felhasználhatja. A felhasználók adatait a Társaság közvetlen üzletszerzésre csakis azok hozzájárulásuk esetén használja fel, és harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva az Érdeklődő személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat a Társaság kezeli és archiválja. Az adatszolgáltatás önkéntes.

A Társaság az Érdeklődőtől kapott, a nyújtott szolgáltatások részeként biztosított személyes adatokat csak olyan mértékben használja fel, ahogyan az feltétlenül szükséges a szolgáltatás elvégzéséhez, illetve olyan mértékben, ahogyan a Felek írásban megállapodtak a hatályos törvényekkel összhangban; a személyes adatok minden más jellegű felhasználása csak akkor lehetséges, ha az Érdeklődő ebbe kifejezetten beleegyezett.

Munkatársakra, megbízottakra vonatkozó szabályok

A Társaság a tevékenységéhez tartozó esetekben illetve ügyviteli és nyilvántartási célból személyes adatokat is kezelhet.

Az adatkezelés alapjául az érintett személy megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes és határozott hozzájárulás szolgál. A részletes tájékoztatás – amely kiterjed az adatkezelés céljára, jogalapjára és időtartamára valamint az érintett személy jogaira – után az érintettet figyelmeztetni kell az adatkezelés önkéntes jellegére. Az adatkezeléshez való hozzájárulást írásban rögzíteni kell.

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés az alábbi célokat szolgálja:

A fentiek szerinti adatkezelés egyrészről jogszabályi kötelezettségen alapul, másrészről pedig az érintett személy kifejezetten hozzájárult adatai kezeléséhez (munkaszerződés esetén, lásd később).

A Társasághoz írásos formában eljuttatott – személyes adatokat is tartalmazó – dokumentumok (például önéletrajz, álláskeresési jelentkezés, egyéb beadvány, stb.) esetében az érintett személy hozzájárulását vélelmezni kell. Az ügy lezárulta után – további

felhasználásra vonatkozó hozzájárulás hiányában – az iratokat meg kell semmisíteni. A megsemmisítés tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Az ügyviteli célú adatkezelés esetében a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és a nyilvántartásokban szerepelnek. Ezen adatok kezelése a kezelés alapjául szolgáló irat selejtezéséig tart.

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelést – annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, – évente felül kell vizsgálni, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés esetében is biztosítani kell a jogszabályoknak való megfelelést.

A munkáltató (Társaság) általi ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak a munkavállalók emberi méltóságának megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. A munkavállaló személyiségi joga csak akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. Ennek megfelelően csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A munkáltató ellenőrzésének jogalapja a munkáltató jogos érdeke, így a munkavállaló hozzájárulására nincs szükség.

A munkáltató nem kérhet és nem is készít fotó-, videó-, vagy hangfelvételt a munkavállalók munkájáról, vagy a munkavállalókról munka közben. A munkavállalók személyes adatait csak a munkakör betöltéséhez szükséges végzettség igazolása, ismeretek, készségek megléte vonatkozásában ismerheti meg és tárolhatja. Nem kérhet adatot a munkavállalók családjáról (kivéve a gyermekek utáni szabadság, illetve adókedvezmény), magánéletéről, vallási, etnikai hovatartozásáról, politikai meggyőződéséről, szexuális orientációjáról.

A munkavállaló használhatja privát célra a munkáltató által rendelkezésre bocsátott laptopot vagy mobiltelefont, de azok visszaszolgáltatásakor a privát adatokat a munkavállalónak kötelessége törölni. A munkáltató ellenőrizheti ezeket az eszközöket, de az ellenőrzés előtt egy nappal köteles a munkavállalót értesíteni, aki gondoskodik az adatok törléséről vagy elkülönített felületen történő elhelyezéséről. Az eszközök ellenőrzését a munkáltatói utasításra jogosult személy végzi. Az ellenőrzés során birtokába jutott adatokat csak a munkaviszonnyal összefüggésben használhatja fel, vagy a munkavállaló fegyelmi (büntetőjogi), vagy anyagi (polgári jogi) felelőssége körében. Az ellenőrzés célja vagy eredménye nem lehet a munkavállaló megfélemlítése, megalázása, zaklatása.

Amennyiben a munkavállaló munkaköre betöltéséhez egészségügyi adatokat bocsát a munkáltató rendelkezésre (pl. az alkalmasság megállapíthatósága miatt), úgy ezeket az adatokat a munkáltató jogosult kezelni, de ha ez a munkaköre megváltozik és az új munkaköréhez már nem szükséges ezen adatok tárolása, úgy a munkáltató köteles ezeket az adatokat törölni.

A munkavállalóval kapcsolatos adatok jogalapja a munkaviszony, illetve a munkaszerződés.

A munkavállalóval kapcsolatban tárolt adatok:

A munkáltató az adatokat a munkaviszony ideje alatt, illetve annak megszűntét követő 5 évig tárolja.

A munkavállaló kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

A munkavállaló jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy a munkavállalóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Tilos a munkavállalókat általános jelleggel a közösségi oldalakon monitorozni. A munkáltató továbbá nem kérheti a munkavállalóitól, hogy adjanak hozzáférést olyan információkhoz, amelyeket a munkavállalók osztanak meg másokkal a közösségi oldalakon. A munkáltató ugyanakkor figyelemmel kíséri a munkáltató közösségi oldalán vagy csoportjaiban történő munkavállalói tevékenységet.

A munkáltató nem küld munkatársairól személyes adatot üzleti partnereinek, a munkavállaló telefonszáma az érdeklődőknek átadható

A munkáltató a munkavállalói adatokat külföldre nem továbbítja.

A tartós megbízással a Társaságnál tevékenykedő személyekre is a munkavállalókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az adatkezelés jogalapja a megbízási vagy vállalkozási szerződés, amelyben az adatkezelésről kifejezetten rendelkezni kell.

A munkavállalók és megbízottak vonatkozásában a személyes és egészségügyi adatokat megismerő más érintett (nem adatfeldolgozó) személyek:

A könyvelést végző cég neve és címe :

Stráf Bt 1041,Budapest,Deák Ferenc u. 85. 5./16.

A honlap üzemeltetést végző személy neve és címe:

Design-Glass Kft 1041,Budapest,Deák Ferenc utca 81. 5./16.

Szerverhostingért a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft, 1144,Budapest,Ormánság u.4. X./241. felel.

Az adatfeldolgozás célja: honlap üzemeltetés.

A Társaság által készített fotó- és videó felvételek szabályozása

A Társaság által kivitelezett munkákról a megrendelő beleegyezésével lehet fotót készíteni, illetve felhasználni.

A Társaság nyilvános rendezvényein készített tömegfelvételeket a Társaság az azon szereplők hozzájárulása nélkül kezeli a rendezvény tényének bizonyítására.

A rendezvényeken megjelent személyekről készült egyedi fotókat a Társaság az érintettek írásbeli hozzájárulásával kezeli és a hozzájárulás tartalmának megfelelően használja fel.

A Társaság a munkavállalóiról és a tartósan megbízott személyekről munkavégzés, tevékenység végzése közben nem készít fotó-, videó- vagy hangfelvételt.

Adatbiztonság

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

A papír alapon tárolt adatoknál a tárolás körülményeinek alkalmasnak kell lenni arra, hogy az adatok a napi ügyintézéshez használt iratoktól elkülönítve, biztonságos, zárt helyen legyenek, azokhoz csak a Társaság vezető munkatársai férjenek hozzá.

Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

Egyéb célból történő adatkezelés

Amennyiben a Társaság olyan adatkezelést kíván végezni, amely ebben a szabályzatban nem szerepel, előzetesen ezen belső szabályzatát kell megfelelően kiegészíteni, illetve az új adatkezelési célnak megfelelő rész-szabályokat hozzákapcsolni.

A szabályzathoz tartozó egyéb dokumentumok

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzathoz kell kapcsolni és azzal együtt kezelni azokat a dokumentumokat és szabályozásokat, amelyek az adatkezeléshez hozzájáruló írásbeli nyilatkozatot tartalmazzák, illetve weboldalak esetén a kötelező adatkezelési tájékoztatót írják le.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

 

Mielőtt személyesen eljönne üzletünkbe, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk.

Adatvédelmi Központ

Szükséges

A szükséges cookie-k a rendszer működéséhez feltétlenül szükségesek, azok nélkül a honlap nem használható rendeltetésszerűen. Ezek a cookie-k a felhasználó hozzájárulása nélkül használhatók és nem kapcsolhatók ki.

wordpress-settings-{X}, wordpress-settings-time-{X}, gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

Funkcionális

A funkcionális sütik használatával jobb felhasználói élményt tudunk nyújtani. Ezek a cookie-k általában beállításokat, és kenyelmi funkciókat biztosítanak a honlap személyre szabottabb működéséhez (például a kiválasztott nyelv, vagy a meglátogatott oldal-típus). Ezek a sütik nem tárolnak személyes adatokat. Kérjük vegye figyelembe, hogy a funkcionális cookie-k kikapcsolása korlátozhatja a honlapunk bizonyos funkcióinak működését.

gdpr[privacy_bar]

Teljesítmény

A teljesítmény cookie-k arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapunkat. Ezeket arra használjuk, hogy jobban megértsük miként használják a honlapunkat, hogy annak tartalmát és funkcióit javítsuk.

_ga, _gat, _gid, 1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID, _ceg.s, _ceg.u, _ceir, mf_user, act, c_user, datr, fr, sb, wd, xs, presence
_ga, _gat, _gid, 1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID,